Privacy Statement


PRIVACY STATEMENT
De bescherming van persoonsgegevens staat bij Astanz Advocatuur B.V. (“Astanz Advocatuur”) hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Astanz Advocatuur, e-mailadres: info@astanz.nl;
d. Website: de website onder www.astanz.nl.

 1. Algemeen
  1.1 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Astanz Advocatuur de
  persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
  1.2 De persoonsgegevens die door Astanz Advocatuur kunnen worden verwerkt
  zijn onder andere:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden
  verstrekt aan Astanz Advocatuur.
 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
  2.1 Astanz Advocatuur verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Astanz Advocatuur heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te
  nemen met Astanz Advocatuur of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
  2.2 Astanz Advocatuur gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Astanz Advocatuur heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
  2.3. Daarnaast kan Astanz Advocatuur de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Astanz Advocatuur die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met de administratie Astanz Advocatuur.
 2. Minderjarigen
  3.1 In sommige gevallen vraagt Astanz Advocatuur expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Astanz Advocatuur. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Astanz Advocatuur verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.
 3. Doorgifte aan derden
  4.1 Astanz Advocatuur zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
 • De doorgifte geschiedt aan een door Astanz Advocatuur voor de in dit
  Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker; of
 • Astanz Advocatuur op grond van wettelijke verplichting gehouden is
  persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 1. Doorverwijzingen
  5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Astanz Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de naleving van de
  privacywetgeving door deze derden.
 2. Cookiebeleid
  6.1 Astanz Advocatuur maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het
  Cookiebeleid van Astanz Advocatuur kan op de website www.astanz.nl
  gevonden worden en bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Astanz Advocatuur cookies gebruikt.
 3. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
  7.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het
  bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  7.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Astanz Advocatuur bereiken op info@astanz.nl of het postadres: Postbus 9640, 1006 GC te Amsterdam.
  7.3 Astanz Advocatuur zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de
  Gebruiker.
  7.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
  7.5 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@astanz.nl.
  7.6 Verder willen we de Gebruiker erop wijzen dat klachten over de verwerking van de persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan worden gericht via de website van de Autoriteit. Uiteraard hopen wij wel dat de
  Gebruiker zich eerst tot Astanz Advocatuur zal wenden om in overleg tot een oplossing te komen.
 4. Bewaartermijn
  8.1 Astanz Advocatuur bewaart persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden
  verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij Astanz Advocatuur op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
 5. Beveiliging
  9.1 Astanz Advocatuur heeft juridische, technische en organisatorische
  maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 6. Wijzigingen in het Privacybeleid
  10.1 Astanz Advocatuur behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal bekend worden gemaakt.
 7. Toepasselijk recht
  11.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands
  recht van toepassing.